Vārda dienu svin: Kintija, Kora / 18.02.2018

booked.net

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

Karjera1Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā.

Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās cilvēks, mainās pasaule, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas. Mainās prasības pret darbiniekiem.

Viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku.

Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātājai programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas:

     * mācību priekšmetu stundas;

     * klases stundas;

     * individuālās nodarbības;

     * ārpusstundu pasākumus;

     * mācību ekskursijas.

Skolēnu pašizpētes rezultāti, mācību sasniegumu pierādījumi u. c. ar karjeras izglītību saistīti materiāli tiek apkopoti mapēs (Portfolio).

Karjera2Vecākiem

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

     * palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam - uzticētajiem uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;

     * sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;

     * audziniet bērnu darbībā;

     * palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;

     * ļaujiet attīstīties centīgai personībai.

Karjera3Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:

     * pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savam interesēm

     * ar bērnu jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības

     * jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus

     * jāpalīdz pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja pusaudzis tādus uzdod

     * jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi

     * jāiedrošina spert nākamo soli

Meklējiet šeit:

     http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf vai

     www.viaa.gov.lv/Euroguidance


Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Sākot ar 20.03.2017. Ādažu vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs.” Projekta ietvaros pedagogu karjeras konsultantu vadībā tiks plānoti  un organizēti karjeras pasākumi Ādažu vidusskolas skolēniem.


Pasākumi


Tk 1 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums “Tīģerīša karjera ”3. klašu skolēniem
10. janvārī Ādažu vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tīģerīša karjera ” 3.a, b, e, g, l klašu skolēniem.
Karjeras konsultants, RTU lektore ekonomikas un vadības jomās, RTU Karjeras centra dibinātāja un RTU Karjeras dienu projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle Jolanta Priede rosināja skolēnus atbildēt uz jautājumiem -  Kas ir karjera? Kas ir karjeras konsultants?
Skolēnu uzdevums bija nosaukt dažādas profesijas, kas varētu būt multfilmas tēla Tīģerīša sapņu profesija. Nosaukto profesiju skaits bija iespaidīgas, pat līdz 82 profesijām.
Tālāk skolēni iejutās karjeras konsultanta lomā un palīdzēja Tīģerītim izvēlēties piemērotākās no visām  nosauktajām profesijām, pasakot un pamatojot arī kāpēc profesija būs piemērota vai nepiemērota.
Nodarbībā  caur multfilmas tēliem tika veidota skolēnu izpratne par to, kā noteikt spējas, prasmes un kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, balstoties uz spējām un prasmēm. Tika veidota izpratne par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomos. Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants


No idejas1No idejas2No idejas3No idejas4Karjeras attīstības atbalsta pasākums “No idejas līdz darbam” 1. - 2. klašu skolēniem
No 19. decembra līdz 21. decembrim Ādažu vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “No idejas līdz darbam.” Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.
Skolēni tikās ar uzņēmuma SIA “Sēklu muss” vadītāju Agnesi Nazarecu. Viņa pastāstīja par to, kā darbojas uzņēmums, kādu profesiju pārstāvji uzņēmumā strādā, kādas īpašības nepieciešamas, lai sastrādātos komandā. Agnese Nazareca pastāstīja arī par to, kādi pienākumi ir viņai kā uzņēmuma vadītajai. Skolēni uzzināja, ka “Sēklu muss” ražo veselīgus saldumus, kas nesatur cukuru, glutēnu un e-vielas.
Agneses vadībā skolēni nodarbībās gatavoja saldumus no sēklām, žāvētām ogām un citam veselīgām lietām. Pagatavoto varēja glīti noformēt, iesaiņot un nest uz mājām, lai iepriecinātu ģimeni. Skolēni guva nelielu ieskatu kāda produkta tapšanā no gatavošanas, līdz noformēšanai un saiņošanai.
Paldies SIA “Sēklu muss” par interesantajām nodarbībām! Ādažu vidusskolas 1. un 2. klašu skolēni tagad zina, kas ir veselīgi našķi un kā tos gatavo.


20171205 130336 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 12. klašu skolēniem “Karjera sākas jau šodien”

2017.gada 5.decembrī Ādažu vidusskolā 12.a un 12.b klases jauniešiem tika rīkots  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Karjera sākas jau šodien”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Pasākumu vadīja Jolanta Priede - karjeras konsultante, RTU lektore ekonomikas un vadības jomās, RTU Karjeras centra dibinātāja un RTU Karjeras dienu projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle.
Pasākuma nodarbību laikā tika aplūkoti tādi jautājumi kā karjeras veidošanas iespējamie scenāriji un faktori, kuri jāņem vērā, veidojot pārdomātu un apzinātu karjeras izvēli, mērķu definēšana un to sasniegšanas plāna izveide, karjeras lēmumu pamatotība un savu talantu apzināšanās un pielāgošana karjeras mērķiem un to sasniegšanas iespējām.
Jaunieši praktiski darbojās savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras izvēles veikšanā, kā arī padziļināja izpratni par karjeras veidošanas iespējamajiem scenārijiem un faktoriem, kuri jāņem vērā, veidojot pārdomātu un apzinātu karjeras izvēli.
Turpmāko izglītību iegūt ārzemēs ieinteresētajiem skolēniem, bija iespējams uzzināt par tiem plusiem un mīnusiem, ar kuriem ir saskārušies Latvijas jaunieši  dažādu valstu mācību iestādēs un sadzīvē.
12.klašu skolēni bija gandarīti un atzinīgi novērtēja šo iespēju attīstīt prasmes izskaidrot savu karjeras lēmumu pamatotību un spējas ne vien apzināties, bet arī  pilnveidot savus talantus un saskaņot tos ar karjeras mērķiem un to sasniegšanas iespējām. Foto

Sandra Briede


Karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. klašu skolēniem “Es pats savas laimes kalējs”

Karjera 9 1Karjera 9 2Karjera 9 32017.gada 1.decembrī Ādažu vidusskolā tika rīkots  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es pats savas laimes kalējs” 9.a, 9.b, 9.c, 9.e, 9.d klašu skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Lai savas nākotnes karjeras veidošanā ieinteresētie skolēni varētu pilnvērtīgāk izprast sevis izzināšanu, uzdodot lektorei jautājumus un sastādīt savu spēju un prasmju attīstības individuālos plānus, jaunieši pasākuma laikā no plkst. 9:10 līdz 14:30 piedalījās trīs grupās: 9.a, 9.b klašu 39 skolēni – 1.grupa; 9.c, 9.e – klašu 38 skolēni – 2.grupa; 9.d klases 19 skolēni – 3.grupa.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumā 9.klašu skolēniem bija iespējams pilnveidot savu izpratni par sevis izzināšanu, mērķu izvirzīšanu, izvirzīto mērķu sasniegšanu, kā arī mācību priekšmetu sasaisti ar profesionālo karjeru nākotnē. Motivētākie skolēni sastādīja spēju un prasmju attīstības individuālos plānus, balstoties uz saviem izvirzītajiem un sabalansētajiem karjeras mērķiem, kā arī izveidoja katrs savu karjeras raksturlielumu kopumu ar unikālu nosaukumu.
Pasākumā tika aplūkotas tādas tēmas kā veiksme un tās veidošanās faktori, savas nākotnes veidošana kā veiksmīgam cilvēkam, 7 soļi, kas veicami veiksmīgas karjeras veidošanai, mērķu sabalansēšana ar vērtību skalu, veselības stāvokli un raksturu, spēju un prasmju attīstības individuālo plānu sastādīšana, balstoties uz izvirzītajiem un sabalansētajiem karjeras mērķiem. Skolēniem bija iespēja izveidot savu karjeras raksturlielumu kopumu ar unikālu nosaukumu.
Pasākumu vadīja Jolanta Priede - karjeras konsultante, RTU lektore ekonomikas un vadības jomās, RTU Karjeras centra dibinātāja un RTU Karjeras dienu projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle. 
Pasākums “Katrs pats savas laimes kalējs” palīdzēja 9.klašu skolēniem pilnvērtīgāk izprast sevis izpētes nepieciešamību un mērķu izvirzīšanas nozīmīgumu, kā arī labāk sagatavoties projekta darbam karjeras izglītībā un karjeras portfolio izveidei.

Sandra BriedeIMG 20171104 WA0000
IMG 20171104 WA0004Karjeras izglītība sākumskolā
Novembra mēnesī ar sākumskolas skolēniem par karjeras jautājumiem runāja Aivars Belis, 4.b klases skolnieka Roberta Beļa tētis. Interaktīvā lekcija “Mana karjera IT pasaulē” bija interesanta un aizraujoša. Skolēniem saprotamā, uzskatāmā veidā bija iespēja uzzināt par IT nozares profesiju daudzveidību, par prasmēm, kuras jāattīsta skolēniem skolas laikā. Aivars pastāstīja par savu personīgo pieredzi veiksmīgas karjeras veidošanā, kas kalpoja kā pozitīvs piemērs bērnu nākotnes plāniem. Paldies Aivaram Belim par nodarbībām 4. abcdegl un 3.d klašu skolēniem.


Csdd 1 Copy8. novembrī Ādažu vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums  1. – 2. klašu skolēniem “Profesiju daudzveidība saistībā ar mūsu drošību.”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas sabiedrisko attiecību specialiste Valda Kjaspere skolēniem interesanti un uzskatāmi pastāstīja, kas tad veido satiksmi, kādas profesijas nepieciešamas, lai varētu veidoties  satiksme, satiksmes drošība un kontrole. Skolēni varēja pārliecināties,  cik nepieciešamas ir profesijas, kas saistītas ar drošību ceļu satiksmē.                                                                                                                                                

Neizpalika arī pašu skolēnu aktīva darbošanās un vēlme parādīt zināšanas, risinot krustvārdu mīklu, saliekot puzli, atbildot uz jautājumiem. Liels prieks, protams, bija par balviņām katram skolēnam.
Paldies par interesantajām nodarbībām! Foto


Rudens 2017Mācību ekskursija “Ieskats vēsturnieka, ģeogrāfa, arheologa ikdienā”

20.oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros un ar minētā projekta finansiālu atbalstu Ādažu vidusskolas 11.a un 11.b klašu skolēni piedalījās 3 praktiskajās nodarbībās Zaļā klasē Raiskumā, Pārgaujas novadā.
Lasīt vairāk Foto


IMG 20170926 095250 CopyŠogad septembrī un oktobrī, karjeras izglītības ietvaros, Ādažu vidusskolas 2. klašu skolēni viesojās Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā. Ekskursijas sākumā skolēni iepazinās ar latviešu teātra vēsturi.
Viens no ekskursijas mērķiem bija iepazīt ar skatuves mākslu saistīto profesiju daudzveidību, nozīmi un nepieciešamību. Gida vadībā tika iestudēta arī neliela izrāde. Skolēni iejutās dekoratoru, skatuves strādnieku, aktieru  lomās. Tika pastāstīts arī par tādām profesijām, kā režisors, kostīmu mākslinieks, scenogrāfs, suflieris. Nosaucot  profesijas, skolēni minēja, ko dara šo profesiju pārstāvji, kāpēc teātrī šīs profesijas ir vajadzīgas.
Paldies Teātra muzejam par laipno uzņemšanu un interesanto ekskursiju! Foto


Rujienas sinsillasEkskursija – darba procesa vērošana. Zvērkopja profesija

29. maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 3. a un  4.a klases apmeklēja šinšillu audzētavu Rūjienas novada, Jeru pagastā.

Lasīt vairāk   Sk. attēlus


SeminarsSeminārs jauniešiem “Gribu kļūt uzņēmējs”

 Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"finansiālu atbalstu 24. maijā Ādažu vidusskolas baltajā zālē 11. klašu skolēni piedalījās seminārā, kuru vadīja Jolanta Priede, lektore RTU ekonomikas un vadības jomās, pieredzējusi, motivējoša vadītāja, diplomēta karjeras konsultante, RTU Karjeras centra dibinātāja un “RTU karjeras dienu” projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle, kuras zinātniskā darbība saistīta ar studējošo uzņēmējspēju (kompetenču) attīstību.   Lasīt vairāk   Sk. attēlus


Laimas muzejsSaldumu ražošanas meistars. Tehnologa profesija.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

23. maijā Ādažu vidusskolas 2. c klase devās iepazīt šokolādes tapšanas tradīcijas uz saldumu fabriku „Laima”, kas ir lielākais saldumu ražotājs Latvijā. Aizraujošā un interaktīvā veidā bija iespēja uzzināt, kāda ir šokolādes ražošanas vēsture un noslēpumi, kā arī kāds ir kakao pupas ceļš no koka zara līdz pārtapšanai garšīgā šokolādes tāfelītē.

Lasīt vairāk   Sk. attēlus


Eksperimentu parade"Vēlos kļūt fiziķis vai ķīmiķis" 24.05.-25.05.2017. 1.-4. klasēm

Zinātkāres centra “ZINOO Rīga” radošā komanda vadīja nodarbības sākumskolas skolēniem, lai atklātu un rosinātu skolēnu zinātkāri par sevi un apkārtējo pasauli un tehnoloģijām, iepazītu ar ķīmiju un fiziku saistīto profesiju daudzveidību.   

Lasīt vairāk   Sk. attēlus   Sk. attēlus   Sk. attēlus


NOVIKONTASEkskursija - jūras un jūrniecības profesiju pasaulē

 Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"finansiālu atbalstu 23. un 25. maijā Ādažu vidusskolas 8.klašu skolēni apmeklēja Novikontas Jūras koledžu, lai tuvāk iepazītos ar jūras un jūrniecības profesijām, praktiski veicot dažādus uzdevumus. Meitenes uz zēni iepazinās ar mācību programmu koledžā, un uzzināja par jūrniecības profesijām no jūrniekiem, kuri strādā Novikontas Jūras koledžā.   

Lasīt vairāk   Sk. attēlus


Bot darzsDaba, vide un profesijas LU Botāniskajā dārzā

Lai gan mācību gads strauji tuvojas beigām, 23. un 24.maijs Ādažu vidusskolas 5. un 6. klašu skolēniem bija jaunu zināšanu apguves un interesantu piedzīvojumu izbaudīšanas dienas.  Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"finansiālu atbalstu LU Botāniskajā dārzā bija īpaši sagatavotas 6 tematiskās nodarbības (laboratorijas), lai  palīdzētu mūsu skolēniem labāk iepazīt ar dabu un vidi saistītās profesijas.

Lasīt vairāk   Sk. attēlus


LNMMEkskursija “Profesijas mākslas pasaulē”

 Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"finansiālu atbalstu 23. maijā 10.klašu skolēni piedalījās ekskursijā, kuras laikā iepazinās ar Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja arhitektūru un vidi, kā arī ar muzejā un mākslas pasaulē pārstāvētajām profesijām. 
Ekskursijas sākumā jaunieši apmeklēja muzeja krātuvi pagrabstāvā, kur uzzināja, kā tiek uzglabāti mākslas darbi, kā arī ieguva informāciju par kolekciju glabātāju un izstāžu kuratoru profesijām.

 Lasīt vairāk   Sk. attēlus


Karjeras izgl 4dKarjeras izglītība mācību procesā 

4. d klases skolēni latviešu valodas un literatūras stundās apguva tēmu “Aktiera profesija.” Lai labāk iepazītu ar teātra mākslu saistīto profesiju daudzveidību, skolēni strādāja grupās. Katra grupa varēja izvēlēties vienu no trim latviešu autoru dzejoļiem un iestudēt īsu teātra uzvedumu. Tika veidotas afiša un programma J. Poruka bērnu dzejolim “Tracis,” V. Luksa dzejolim “Dziesma par slinko Jānīti, ” V. Plūdoņa dzejolim“ Ozoliņš un beka.” Katra grupa ar savu iestudējumu uzstājās klasē.
Paldies 4.d klases skolēniem par ieguldīto darbu un interesantajiem priekšnesumiem!     Sk. attēlus


Karjera 4Eiropas diena, Latvijas valsts 09.05.2017. 12.ab klasēm

Skolā viesojās Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš, bijušais Ādažu pamatskolas absolvents un vadīja politikas un tiesību stundu 12. klašu skolēniem.

Lasīt vairāk
Sk. attēlus


Karjera 5Meža ekspedīcija

28. aprīļa rītā Ādažu vidusskolas pagalmu pieskandēja 1.klašu skolēnu priecīgās balsis. Visi lietus mākoņi tika izgaiņāti, un varēja sākties LVM organizētā Meža ekspedīcija Vidusdaugavā, Tomes mežu masīvā.  

Lasīt vairāk    Sk. attēlus


 

 

Ādažu vidusskola

Reģ. Nr. 4313901280

Gaujas ielā 30, Ādažos,

Ādažu novadā, LV – 2164

T: 67996165; F: 67996276

e-pasts: vidusskola@adazi.tl.lv

Skolas mājas lapa:

www.adazuvidusskola.lv

T: 67996248; M: 26069408

 e-pasts: anita@adazi.tl.lv

©2018 Ādažu vidusskola

Search